อาทิตย์, 20 เม.ย. 2014
บัวเงินถิ่นอุดมชมอ้อยหวาน งามตระการหอรัฐบุรุษ บริสุทธิ์ผักปลอดสารพิษ ยกชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ชมชนหลีกเลี่ยงอบายมุข สนุกกับงานบุญบั้งไฟล้าน นมัสการหลวงปู้ไม้ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตน้ำผึ้งหวาน
: หน้าแรก ข้อบัญญัติงบประมาณ รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 15:22 น.

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

อำเภอน้ำพอง    จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสำนักงานปลัด

............................

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ รวม  12,100,100  บาท แยกเป็น

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

งานบริหารทั่วไป ตั้งไว้รวม  8,771,400  บาท แยกเป็น

 1. 1.      งบบุคลากร 

1.1     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ตั้งไว้รวม  3,780,800  บาท แยกเป็น

            (1)เงินเดือนนายก / รองนายก

ตั้งจ่ายไว้   514,100  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ดังนี้

        - เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รวม 12 เดือน เป็นเงิน  244,800 บาท

- เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน ๆ รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  

269,300  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (210100)

 

            (2)เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก 

ตั้งจ่ายไว้   42,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ดังนี้

        - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รวม 12 เดือนเป็นเงิน  21,000  บาท

        - เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2  คนรวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (210200)

 

             (3)เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก 

ตั้งจ่ายไว้  42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ดังนี้

        - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รวม 12 เดือน เป็นเงิน  21,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน ๆ รวม 12 เดือน เป็นเงิน  21,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (210300)

 

                 (4)เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก 

 ตั้งจ่ายไว้  86,400  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน  รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (210500)

 

 

1.2      เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ตั้งไว้รวม 2,669,800 บาท แยกเป็น

1.2.1           เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 1,715,600  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

(1)    ปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแหน่ง  เป็นเงิน  293,800 บาท

(2)    รองปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแหน่ง  เป็นเงิน 143,000 บาท

(3)    หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแหน่ง  เป็นเงิน 157,900  บาท

(4)    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  146,600  บาท

(5)    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 109,900 บาท

(6)    นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 157,900 บาท

(7)    นักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา  เป็นเงิน  263,500 บาท

(8)    บุคลากร จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 117,000 บาท

(9)    เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 209,000  บาท

(10)                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 117,000  บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (220100)

1.2.2เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

          (1)เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

ตั้งจ่ายไว้  71,200  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ กพ. หรือพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป(2202200)

 

         (2)เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล

ตั้งจ่ายไว้ 126,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (2202200)

 

             1.3  เงินประจำตำแหน่ง 

ตั้งจ่ายไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6 และระดับ 7 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (220300)

 

1.4    ค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตั้งไว้    565,100  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นพนักงานจ้างตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

(1)    พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา  เป็นเงิน 158,100  บาท

(2)    พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน  75,300 บาท

(3)    พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา  เป็นเงิน  200,700 บาท

(4)    พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 64,100 บาท

(5)    พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน  66,900 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (220600)

 

1.5    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  

ตั้งจ่ายไว้ 149,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (2202700)

 

2        งบดำเนินการ

      2.1ค่าตอบแทน 

2.1.1        เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

                                ตั้งจ่ายไว้  3,096,100  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 34 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ดังนี้

        - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 134,700 บาท

        - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน   เป็นเงิน  110,200  บาท

        - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 12 เดือน จำนวน 32 คน เป็นเงิน 2,764,800 บาท

        - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  2,465,560  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  จำนวน   299,240   บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (210600)

2.1.2           ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

         ตั้งจ่ายไว้   483,000  บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  แยกเป็นดังนี้

     (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

         ตั้งจ่ายไว้  473,000  บาท เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (310100)

 

       (2)  เงินตอบแทนการสอบ

          ตั้งจ่ายไว้   10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการสอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสอบ กรณีสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคลากรภาครัฐในแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (310100)

                                    2.1.3 ค่าเบี้ยประชุม

           ตั้งจ่ายไว้  81,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ และสมัยวิสามัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ครั้งละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (310200)

 

       2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

            ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (310300)

 

 2.1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

            ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (310500)

 

  2.1.6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

  ตั้งจ่ายไว้   40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (310600)

 

2.2      ค่าใช้สอย 

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

 (1)   ค่าจ้างเหมาบริการ  

   ตั้งจ่ายไว้  70,000 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ที่นอกเหนือจากบริการสาธารณูปโภค หรือค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบบหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างแสดงแบบและค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320100)

(2)ค่ารับวารสาร หรือสิ่งพิมพ์

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น วารสารท้องถิ่น บันทึกท้องถิ่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320300)

(3)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เอกสารรายงานการควบคุมภายใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320300)

(4)โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งจ่ายไว้  15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แก่  การบำรุงรักษา หรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ จัดหาและให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงแก่ประชาชน  และรองรับการดำเนินการต่าง ๆ เช่นการบันทึกข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อมูลจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  ข้อมูลเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  การจัดหาพัสดุด้วยระบบ e- Auction และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์  การจัดทำระบบเครือข่ายภายใน(Local Area Network) เพื่อเปิดบริการ Internet ให้กับประชาชนมากกว่าหนึ่งเครื่อง  ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320300)

 

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท  เพื่อเป็นรายจ่ายในการเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยม ทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่มาปฏิบัติภารกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320200)

 

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งจ่ายไว้ รวมทั้งสิ้น   780,000  บาท เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  แยกเป็น ดังนี้

(1)    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือบุคคลอื่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320300)

 

(2)    ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งจ่ายไว้  15,000 บาท เพื่อการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320300)

 

(3)    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่าง ๆ

ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดงานพิธีการ งานราชพิธี งานพิธี จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน งานพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ การจัดงานแถลงข่าว การจัดงานตามโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานราชพิธี รัฐพิธี ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสำคัญกำหนดให้มีการเฉลิมฉลอง ประกอบพิธีในวันต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น งานวันที่ 12 สิงหาคม งานวันที่ 5 ธันวาคม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320300)

 

 

 

(4)    ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ

       ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำดำเนินการกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาชน  หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เป็นการปกป้องสถาบันของชาติ ตลอดจนนโยบายที่เป็นการพัฒนาเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น กิจกรรม การเดิน วิ่ง กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอื่นๆ ซึ่งประชาชนได้มีส่วนรับประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (320300)

 

(5)    ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจการสภาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา ค่าจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (320300)

 

(6)    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งจ่ายไว้  400,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลกรขององค์การบริหารส่วนตำบล ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน ตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเอง ส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู้จัดฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามความเหมาะสมและสถานะทางการคลัง เช่น หลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่น หลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น หลักสูตรประธานสภาท้องถิ่น หลักสูตรรองประธานสภาท้องถิ่น หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตรคณะกรรมการการสอบสวน หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน และสนับสนุนเครือข่ายวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละจังหวัด เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน งานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป (320300 )

 

 

(7)    โครงการให้การบริการที่ดีกับประชาชน

ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้การบริการที่ดีกับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2546 ในการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน เช่น การจัดเตรียมวัสดุสำนักงานที่จำเป็น มีจุดบริการน้ำดื่ม มีแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ ที่เพียงพอและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม มีแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320300)

 

(8)     โครงการ อบต. พบประชาชน

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่จำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานตามโครงการ อบต. พบประชาชน ที่จัดให้คณะผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ออกไปพบประชาชนถึงหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล ให้บริการตรวจสุขภาพ ตัดผม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล แลกเปลี่ยน เสวนา ปัญหาของหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ( 320300 )

(9)     ค่าของขวัญ ช่อดอกไม้ พวงมาลา

ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายสำหรับการซื้อ การจ้างทำของขวัญ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอื่น ๆ ในพิธีการวันสำคัญต่างๆ  ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ หรือมอบหมายให้แก่บุคคลสำคัญ ตามหลักเกณฑ์หรือหนังสือสั่งการที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( 320300 )

(10)                         ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ในคดีต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ศาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ( 320300 )

 

(11)                         ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 อีกทั้งการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นสนับสนุนให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์   ยุติธรรม   โปร่งใส    และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์   หรือรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320300) 

 

(12)                         โครงการจัดนิทรรศการ วันสถาปนา องค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งครบรอบการก่อตั้งในวันที่  23 กุมภาพันธ์ โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนทั่วไป ได้รู้จักบทบาท หน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดนิทรรศการเผยแพร่การปฏิบัติงาน มอบรางวัลและยกย่องเชิดชูให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และแสดงสินค้ากลุ่มอาชีพที่มีอยู่ภายในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (320300)

 

(13)                         โครงการป้องกันแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์

        ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการป้องกันแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตที่ดิน ค่าวัสดุที่จำเป็น และค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรก่อสร้างแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  โดยการปักเสา  คสล.  ตามมุมพื้นที่  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (320300)

(17)โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น

ตั้งจ่ายไว้  15,000 บาท  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีหลักการ แนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เหมาะสมที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล ให้เป็นองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเสริมสร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ ด้วยการจัดกิจกรรมเข้าวัด รับฟังธรรมะ ในห้วงระยะเวลา อันเหมาะสม ทั้งในส่วนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อย 2 ครั้ง/1 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  (320300)

 

(18) งานสำรวจความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

        ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามงานสำรวจความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยการสำรวจจากบุคคลภายนอกที่มีความเชื่อถือ เช่น คณะทำงานCORE TEAM ระดับจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งสำรวจการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บภาษี การรับร้องเรียนร้องทุกข์ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (320300)

 

2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ชำรุด เสียหาย จากการใช้งานตามปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เก้าอี้ โต๊ะ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (320400)

 

2.3        ค่าวัสดุ  ตั้งจ่ายรวมไว้ 238,000  บาท

2.3.1 วัสดุสำนักงาน

ตั้งจ่ายไว้  100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม กรรไกร เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (330100)

 

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งจ่ายไว้ 18,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (330200)

 

 

2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก  แก้ว  จานรองแก้ว  กระดาษชำระ แก้วน้ำ  เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (330300)

 

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งจ่ายไว้  5,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาทรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (330700)

 

2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งจ่ายไว้  120,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบ็นซิล น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม  เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และรถราชการส่วนกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (330800)

 

2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น สีน้ำ พู่กัน ฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย  เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (331100)

 

2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (331400)

 

2.3.8 วัสดุอื่น ๆ

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ แต่มีความจำเป็นใช้ในประโยชน์ของราชการ เช่น สารเคมีดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (331700)

 

2.4        สาธารณูปโภค  รวม  199,400 บาท แยกเป็นดังนี้

2.4.1 ค่าไฟฟ้า

ตั้งจ่ายไว้  150,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวมถึงบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารอื่นที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (340100)

 

2.4.2 ค่าน้ำประปา

ตั้งจ่ายไว้  14,4000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวมถึงบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (340200)

 

2.4.3 ค่าโทรศัพท์

ตั้งจ่ายไว้  14,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (340300)

2.4.4 ค่าไปรษณีย์

ตั้งจ่ายไว้  5,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งจดหมาย ส่งพัสดุ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (340400)

 

2.4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

ตั้งจ่ายไว้  15,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางด้านโทรนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบล  เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (340500)

 

3            งบลงทุน

3.1        ค่าครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายไว้รวม   63,800  บาท แยกได้ดังนี้

ตั้งจ่ายไว้    63,800  บาท เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น แยกได้ดังนี้

(1)   ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งจ่ายไว้  18,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ขาเหล็ก(เก้าอี้จัดเลี้ยง) จำนวน  40  ตัว

ราคาตัวละ  470 บาท รายละเอียด เป็นเหล็กหนาชุบโครเมี่ยม  หนังหุ้มเทียม  สีดำ หรือสีเทา  ขนาด  470 x 40 ซม. ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 สำนักงบประมาณ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (9411700)

 

(2)   ครุภัณฑ์อื่น

ตั้งจ่ายไว้  45,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องกรองน้ำจำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 45,000  บาท  พร้อมติดตั้ง  รายละเอียดดังนี้  เครื่องกรองน้ำทำโดยวัสดุสแตนเลส สามารถปรับทิศทางการไหลของน้ำ  ผลิตน้ำดื่มได้   37.8  ลิตร / นาที หรือ  2,268 ลิตรต่อชั่วโมง  กรองด้วยความละเอียด 5 ไมครอน  วัสดุทำจากใยสังเคราะห์  ใช้แสงอุลตร้าไวโอเลต(uv)ในการฆ่าเชื้อโรค   ความเข็มของแสงสูงถึง 23,000 ไมโครวัตต์วินาที/ตร.ซม.ให้ประสิทธิภาพมากกว่า 99.9เปอร์เซนต์  สมารถกำจัด สารเคมี กลิ่น สี รส และสารแขวนลอยคลอรีนตกค้าง ในน้ำ โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ฟีนอล ฯลฯ  วัสดุทำจาก คาร์บอนเกร็ด ใช้กำลังไฟ 220 / 1 / 50 HZ  ขนาด  UV20-2 ขนาด 64 x 41 x 14 ซม. น้ำหนัก  9.5 กก.

 ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2553 สำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (411700)

3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งจ่ายรวมไว้  100,000  บาท  ดังนี้

      (1)  โครงการบำรุงรักษา  ซ่อมแซม  อาคารและสิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงาน

                                            ตั้งจ่ายไว้  100,000 บาท เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักสวัสดิการ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล  เช่น รั้ว สนาม  หลังคาเป็นต้น ที่ชำรุด เสียหาย ให้สามารถใช้งานดีตามปกติ ซึ่งเป็นการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน (421000)

4            งบเงินอุดหนุน

4.1      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1)   อุดหนุนศูนย์รวมข่าวอำเภอน้ำพอง

ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนายอำเภอน้ำพองได้มอบหมายให้เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติงานระหว่างศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอน้ำพอง กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  เพื่อความสะดวกต่อการกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ  รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอน้ำพอง ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเท่านั้น ตั้งจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( 610100 )

 

4.2      เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1)   โครงการสนับสนุน งานราชพิธี รัฐพิธี

ตั้งจ่ายไว้  5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้ในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี โดยรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสำคัญ และให้มีการจัดงานและประกอบพิธีในวันสำคัญ เช่น งานวันที่ 5 ธันวาคม งานวันที่ 12 สิงหาคม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถเสริมสร้างศักยภาพ การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเท่านั้น ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ( 610200 )

 

 

 

…………………………………………………………………..

แผนงานบริหารทั่วไป

 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ   ตั้งจ่ายไว้  308,200  บาท

 1. 1.      งบดำเนินการ

ค่าใช้สอย 

1.1    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้รวม

ทั้งสิ้น  260,000  บาท  แยกเป็นดังนี้

(1)   โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร

ตั้งจ่ายไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ด้วยการกำหนดยุทธ์ศาสตร์ กำหนดเป้าประสงค์ การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (320300)

 

(2)   ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น

ตั้งจ่ายไว้ 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมเสนอปัญหา  ร่วมพิจารณา  ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยที่ปัญหาและความต้องการของชุมชนเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (320300)

 

                          (3) โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม

ตั้งจ่ายไว้  150,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวางผังเมืองรวมของเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และการเกษตร เป็นต้น และกำหนดโครงการคมนาคม และขนส่งให้มีการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกเขตผังเมือง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความสวยงาม ความสะดวกสบาย รวมทั้งเตรียมรองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และประชากรที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนด้วย โดยการร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานโยธาธิการจังหวัดขอนแก่น และประชาคมตำบลบัวเงิน ด้วยวิธี (1)การสำรวจจัดทำแผนที่ (2)การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (3)ประชุมประชาคม และ(4)จัดทำผังเมืองและเอกสารประกอบ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (320300)

(14)                        โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (KM)

ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน (Knowledge Management : KM) เป็นกระบวนการที่เป็นเครื่องมือ หรือวิธีการเพิ่มมูลค่าการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาฐานความรู้ขององค์กร เพิ่มทุนปัญญาขององค์กร โดยวิธีการ กำหนดความรู้ที่ต้องการ การเสาะหาความรู้ การสร้างความรู้ การกลั่นกรอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประยุกต์ความรู้ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (320300)

 

 1. 2.      งบเงินอุดหนุน

2.1   เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1)   โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ)

ตั้งจ่ายไว้  48,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน จำนวน 2,500 ครัวเรือน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในทุกครัวเรือนแล้วนำไปบันทึกประมวลผลตามห้วงระยะเวลาทีกำหนดและให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (610200)

 

 

.....................................................

 

 

 

 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ตั้งจ่ายไว้  247,000  บาท

 1. 1.      งบดำเนินการ

1.1     หมวดค่าตอบแทน

(1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายไว้ 85,000 บาท  เพื่อจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบัวเงิน (อปพร.) ตามคำสั่งใช้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการช่วยปฏิบัติงานราชการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ในภารกิจที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (310100)

 

1.2     ค่าใช้สอย  รวม 130,000  บาท  แยกเป็นดังนี้

1.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 130,000 บาท แยกได้ดังนี้

(1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

       ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 20 คน เป็นการฝึกอบรมเพิ่มจำนวน ให้ครบ 0.1% ของจำนวนประชากรทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบล  ด้วยวิธีฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการเอง ร่วมกับสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (320300)

 

(2) โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่างเทศกาล

ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ให้แก่ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน  เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้เกิดความตระหนัก มีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ด้วยการจัดทำป้ายต่าง ๆ หรือการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (320300)

 

 

1.3      ค่าวัสดุ   

(1) วัสดุอื่น ๆ

ตั้งจ่ายไว้  25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ แต่มีความจำเป็นใช้ในประโยชน์ของราชการ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ไฟฉาย กระบอง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จ่ายจากอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (331700)

 

 1. 2.      งบลงทุน

2.1 ครุภัณฑ์

(1)  ครุภัณฑ์สำนักงาน

        ตั้งไว้  7,000  บาท  เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เป็นตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 บานประตู ขนาด 91*45*183 ซม. บานเปิดมือจับแบบเขาควาย หรือมือจับบิด (พร้อมกุญแจ) วัสดุทำจากเหล็กคุณภาพ  ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553 สำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (410600)

 

 

 

 

...........................................

 

 

 

 

 

แผนงานสาธารณสุข

 

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ตั้งจ่ายไว้  570,000  บาท

 1. 1.       งบดำเนินการ

1.1  ค่าใช้สอย 

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น  250,000  บาท  แยกเป็นดังนี้

 (1) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   และพัฒนาสุขภาพสุนัข  จากโรคที่เกิดจากสุนัข  หรือแมว  เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้เกิดกับประชาชน  หรือป่วย เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข ให้แก่ สุนัข แมว  ในทุกหมู่บ้าน  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้  ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (320300)

 

 (2) โครงการป้องกันโรคติดต่อ

ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดรณรงค์ การดำเนินกิจกรรม   ในการป้องกันโรคติดต่อ   เช่น  โรคไขเลือดออก  โรคฉี่หนู  โรคพิษสุนัขบ้า   และโรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากโรคติดต่อ  โดยการจัดรณรงค์/ฝึกอบรม  การดำเนินป้องกันโรคติดต่อ  การจัดหาสารเคมีในการป้องกัน โรคไข้เลือดออก  วัสดุ  อุปกรณ์    จัดหาน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (320300)

(3) โครงการกู้ชีพฉุกเฉินประจำตำบล  

 ตั้งจ่ายไว้  150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมให้บริการประชาชน ของหน่วยกู้ชีพประจำตำบลบัวเงิน  ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มสมาชิก  ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  เวชภัณฑ์ ที่จำเป็น เครื่องแต่งกาย  การประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน  และกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (320300)

                                                                               

1.1.2   ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 

                               ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน  วัสดุ ครุภัณฑ์  เครื่องพ่นหมอกควัน  รถกู้ชีพ  ที่ชำรุด เสียหาย  จากการใช้งานตามปกติ  ให้ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000  บาท ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(320300)

1.2    ค่าวัสดุ  ตั้งจ่ายไว้  75,000  บาท

      (1)  วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

     ตั้งจ่ายไว้  60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบ็นซิล น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม  เป็นต้น ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกู้ภัย(ONE TUMBON ONE  SEARCH AND RESCUE TEAM :OTOS  ) ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (330800)

                            (2)   วัสดุอื่น ๆ

                               ตั้งจ่ายไว้  15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ แต่มีความจำเป็นใช้ในประโยชน์ของราชการ ในการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ   เช่น ไฟฉาย กระบอง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (331700)      

2. งบเงินอุดหนุน

2.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1)    กองทุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์อำเภอน้ำพอง

ตั้งจ่ายไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง เพื่อเป็นค่าสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. และเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  สงเคราะห์ค่าทำศพ  ฝึกอาชีพ ทุนประกอบอาชีพ  การรักษาพยาบาล  สงเคราะห์อื่น ๆ ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (610100)

 

2.2  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1)    โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ของตำบลบัวเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและการบริการในเบื้องต้นเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยและมีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะในการดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  โดยสนับสนุนงบประมาณให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  เป็นผู้ดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานภายใต้ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.00  บาท  โดยให้ อสม. ดำเนินการใน  3  กลุ่มกิจกรรมได้แก่ (1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ  (3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (610400)

 

(2)    โครงการสนับสนุนกลุ่มประชาคมสุขภาพ

ตั้งจ่าย 30,000 บาท  เพื่อจ่ายให้กับกลุ่มประชาคมสุขภาพตำบลบัวเงิน   ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ  เพื่อพัฒนาแกนนำสุขภาพของชุมชนและเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพของชุมชนและให้ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาชุมชนเป็นชุมชนที่แข็งแรง ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (610400)

 

 

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์

 

งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์  ตั้งจ่ายไว้  741,000  บาท

 1. 1.      งบดำเนินการ

1.1  ค่าใช้สอย 

1.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น  600,000 บาท  แยกเป็นดังนี้

(1) งานวันผู้สูงอายุ

ตั้งจ่ายไว้  80,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม จัดงานวันผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมนันทนาการตามอัธยาศัย ตามธรรมชาติของผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ  รวมถึงการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (320300)

(2) การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

ตั้งจ่ายไว้  100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนจะต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่  เช่น  การส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  การแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ  การสังคมสงเคราะห์  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ  การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส  เป็นต้น  ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน  ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2543  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (320300 )

 

(3)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

 ตั้งจ่ายไว้  400,000  บาท  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สุงอายุภายในตำบล เป็น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ด้วยวิธีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมนันทนาการ  การศึกษาดูงาน  การจัดเวทีให้ผู้สูงอายุไม่มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านกีฬา การละเล่นพื้นบ้าน และสวัสดิการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (610400)

 

(4) โครงการเสวนาสภาเด็กและเยาวชน

ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีสำหรับการทำงาน ให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ มีทักษะความเป็นผู้นำและสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ได้ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก – เยาวชน และสังคม และเป็นหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในกฎหมายของท้องถิ่น ตั้งจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (320300)

 

 1. 2.       งบเงินอุดหนุน

2.1    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 141,000 บาท แยกเป็นดังนี้

(1)   กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท  เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบัวเงิน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นโดยภาคประชาชน ที่มุ่งสร้างหลักประกันเพื่อความมั่งคง ด้วยระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชนท้องถิ่น ให้มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก มีรูปแบบสวัสดิการที่หลากหลาย ครอบคลุมการดำรงชีวิตทั้งแต่เกิดจนตาย โดยชุมชนและท้องถิ่นร่วมสมทบ ร่วมจัดการและร่วมเป็นเจ้าของ และเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน ให้มีการเก็บออมรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (610400)

 

(2)   กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท  เพื่ออุดหนุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลบัวเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ ให้คนโดยทั่วไปและครอบครัวได้เห็นถึงความสำคัญของคนพิการ เสริมสร้างให้ผู้พิการและครอบครัวผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเอาใจใส่ ช่วยดูแลคนพิการ ด้วยวิธีการการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการและประสบการณ์ของชุมชนและครอบครัวคนพิการ การจัดตั้งองค์กรผู้พิการของผู้พิการภายในเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (610400)

(3)    โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                                ตั้งจ่ายไว้  51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นค่าส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการที่เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้สืบทอดต่อไป เช่น วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว วันสงกรานต์ ฯลฯ  ซึ่งกิจกรรม / โครงการดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิ์การและสังคมสงเคราะห์  (610200)

(4)    กองทุนพัฒนาสตรีตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท เพื่ออุดหนุนให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบัวเงิน  เป็นค่าใช้จ่ายใน

การดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี  อบรม ศึกษา ดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างให้กลุ่มสตรีและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน    มีการจัดตั้งองค์กรสตรีที่มีความเข็มแข็ง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิ์การและสังคมสงเคราะห์  (610200)

 

 

 

.....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ตั้งจ่ายไว้ 982,500 บาท

 1. 1.      งบดำเนินการ

1.1  ค่าใช้สอย 

1.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 410,000  บาท  แยกเป็นดังนี้

(1) โครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

ตั้งจ่ายไว้  300,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  รวมทั้งการศึกษาดูงานภายในประเทศ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้จัดทำโครงการฝึกอบรม สัมมนา เอง ทั้งภายในสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  สถานที่เอกชน ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของบุคลากรภายในองค์กร  และภาคประชาชนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 320300 )

 

(5)   โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการจัดกิจกรรมอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางการมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์โดยการกระจายเสียงทางหอกระจายข่าวของชุมชน การรณรงค์หรือจัดนิทรรศการ  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  การจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ การจัดทำสื่อการเรียนรู้  สื่อการประชาสัมพันธ์  หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล  อย่างน้อย  1  ครั้งต่อหนึ่งปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 320300 )

 

(3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน  ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ  ที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไป  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน  ได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบล”  เพื่อดำเนินการด้านการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่  สนับสนุนกิจกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ  และผู้ติดยาเสพติด  จัดให้มีหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม  การพัฒนาอาชีพผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา จัดให้มีหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง  สนับสนุนการดำเนินงานของชุดวิทยากร  ชุดชุมชนสัมพันธ์  และองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการ ศตส.จ./อ.  มอบหมายหรือร้องขอรับการสนับสนุน  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 320300 )

 

(6)   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามแผนงาน/กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบัวเงิน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของตำบล โดยให้ราษฎรโดยทั่วไป ได้เข้ามาเรียนรู้ เพิ่มทักษะ ด้านดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร การทำไร่นาสวนผสม เป็นต้น ด้วยการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแสดงผลงาน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชนได้รับประโยชน์ และอยู่ในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 320300 )

(7)    โครงการเยาวชนจิตอาสา

ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม   เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้มีการพัฒนาจิตใจ  สร้างทักษะชีวิต   รู้จักการให้   มีจิตใจที่เอื้ออาทรเกื้อกูลกันโดยการช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้น   โดยให้เยาวชนได้มีการรวมกลุ่มทำความดีให้แก่สังคม   ด้วยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพในลักษณะงานอาสาสมัครหรือจิตอาสาพัฒนาชุมชน  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ( 320300 )

 

2. งบเงินอุดหนุน

2.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น  110,000  บาท แยกเป็นดังนี้

(1)   อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น

ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท ให้แก่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (610300 )

 

(2)   อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอน้ำพอง

ตั้งจ่ายไว้  70,000 บาท ให้แก่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอน้ำพอง  เพื่อใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอน้ำพอง ตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง  และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (610300 )

 

(3)   โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพอง

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท  ให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพอง  เพื่ออุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพอง  ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านภัยยาเสพติด  เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน  โดยการอบรมให้แก่เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในสถานศึกษา  และหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปารถนา คือ สังคมอยู่เป็นเป็นสุขร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง  และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (610300 )

(4)   สนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำหมู่บ้าน

ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท  ให้แก่โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำหมู่บ้าน เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง  ในการดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำพอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของตน และคณะกรรมการหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย เป็นต้น รวมถึงเพื่อให้สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นที่ยอมรับและเป็นทีพึ่งพาของประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง  และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (610300 )

(5)   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ

                                         ตั้งจ่ายไว้  50,000  บาท  ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง  ในการดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำพอง ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  สร้างการมีส่วนร่วม  การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้สร้าง ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของตน หน้าที่ บทบาท และ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ภายในตำบล ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย เป็นต้น รวมถึงเพื่อให้สถาบันผู้นำในทุกระดับ  เป็นที่ยอมรับและเป็นทีพึ่งพาของประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง  และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (610300 )   

2.2  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น 462,500  บาท แยกดังนี้

(1)   โครงการพัฒนากิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน

ตั้งจ่ายไว้  170,000 บาท  เพื่อเป็นการอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลบัวเงิน  เพื่อทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลแผนพัฒนาชุมชน  และจัดทำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวทางพระราชดำริ  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านโดยมีชุมชนทุกภาคส่วนในหมู่บ้านมามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ร่วมคิดโครงการ  ร่วมพัฒนา  ร่วมสรุปประเมินผลการดำเนินงาน และที่สำคัญประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ  ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (610400)

(2)   การดำเนินงานด้านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

ตั้งจ่ายไว้  42,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการบริหารจัดการ ให้แก่คณะกรรมการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ที่เป็นสาธารณะสมบัติ ให้มีสภาพดีใช้การได้  สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้อยู่เสมอ ซึ่งสนับสนุนให้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เพิ่มประสิทธิภาพหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้สามารถให้ได้ตลอดปี  ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (610400)

(3)   การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบัวเงิน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  แก้ไข  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว  ด้วยการสำรวจศึกษาปัญหา  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว มีกลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มเด็ก เยาวชน ก่อนสมรส  กลุ่มครอบครัวปกติ  กลุ่มครอบครัวที่มีปัญหา  มีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้  มีการช่วยแก้ปัญหาสังคม  เช่น ยาเสพติด ความรุนแรงในการละเมิดทางเพศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริว่าด้วยการพัฒนา “ครอบครัวมั่นคงชุมชนแข็งแรง”  โดยการจัดทำกิจกรรม  และสนับสนุนให้เครือข่ายครอบครัวได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (610400)

 

(4)   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ตั้งจ่ายไว้  170,000 บาท  เพื่ออุดหนุนให้แก่กลุ่มอาชีพ ที่เป็นกลุ่มองค์กรประชาชน  ภายในตำบลบัวเงิน ที่มีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่กำหนดไว้ และเป็นกลุ่มที่มีการบริหารภายใน มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงของกลุ่ม และมีการดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ ของกลุ่ม  องค์การต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมตัวของชุมชนด้านอาชีพ ผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ  และยกระดับการผลิตสินค้าให้เป็น  หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (610400)

(5)   โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท  เพื่ออุดหนุนให้แก่ชุมชนค่ายเปรมติณสูลานนท์ เพื่อจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ายเปรมติณสูลานนท์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบสนองแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สนองตอบตามดำริ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ต้องการให้ค่ายเปรมติณสูลานนท์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ “ เศรษฐกิจพอเพียง”  อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ร่วมภายใต้ “ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   รวมถึงใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบ  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  สำหรับกำลังพลและครอบครัวเกษตรกร  ประชาชน กลุ่มผู้สนใจ ในการส่งเสริมให้มีการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ( EM ) มากยิ่งขึ้น  ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (610400)

 

 

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

งานกีฬาและนันทนาการ  ตั้งจ่ายไว้  260,000  บาท

 1. 1.       งบดำเนินการ

1.1  ค่าใช้สอย 

1.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น  40,000 บาท  แยกเป็นดังนี้

(1) โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด

       ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด เป็นกิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน ส่งเสริมการเล่นกีฬาสากล ในทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด และความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ประชาชนได้ประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ (320300)

(2)  โครงการส่งเสริม พัฒนาลานกีฬาตำบล

        ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ  ปรับปรุงสนามกีฬา  ลานกีฬาประจำตำบลบัวเงินให้อยู่ในสภาพดี  มีประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย ใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในตำบล  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ภายในสนาม มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน พร้อมทั้ง วัสดุ อุปกรณ์  ที่จำเป็นในการดำเนินการ ประชาชนภายในตำบลได้รับประโยชน์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ (320300)

3. งบเงินอุดหนุน

3.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1)   อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี “น้ำพองเกมส์” ประจำปี 2555

ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประเพณี “น้ำพองเกมส์” ประจำปี 2555 เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  โรคเอดส์  และเป็นการระลึกและร่วมสนับสนุนวันกีฬาแห่งชาติ  ซึ่งกิจกรรม/โครงการ  ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่  และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (610200)

 

3.2  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1)   การดำเนินกิจกรรมของศูนย์กีฬาตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้แก่ศูนย์กีฬาตำบลบัวเงิน  จัดทำกิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬาตำบล การอบรมผู้นำทางการกีฬาตำบล  ฝึกฝนเยาวชน  ประชาชนให้มีทักษะในการเล่นกีฬา  มีความชำนาญในการเล่นกีฬา และสรรหานักกีฬาเป็นตัวแทนตำบลเพื่อไปแข่งระดับอำเภอ / จังหวัด / เขต รวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาของ ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน และเด็ก ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 100,000 บาท  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (610400)

 

 

 

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการเกษตร

 

งานส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายไว้  120,000  บาท

 1. 1.       งบดำเนินการ

1.1  ค่าใช้สอย 

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้ 

110,000  บาท

(1)  โครงการเพาะชำกล้าไม้

                                ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในการเพาะชำกล้าไม้ ขยายพันธุ์กล้าไม้ สำหรับผลิตกล้าไม้พันธุ์ต่าง ๆ ใช้ในการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลบัวเงิน ได้มีการปลูกต้นไม้ทุกคน อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ต่อ 1 ปี ในพื้นทำกินของตนเอง และร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ ประกอบด้วย ค่าบำรุงรักษากล้าไม้ จัดหาถุงใส่กล้าไม้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (320300)

 

(2)  โครงการเกษตรอินทรีย์

                                ตั้งไว้  30,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรม และเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช  ให้มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น  เพิ่มคุณภาพของผลิตทางการเกษตร  และเพื่อให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาสภาพดิน  ด้วยการฝึกอบรม  ศึกษาในแหล่งเรียนรู้  ฝึกประสบการณ์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและเยาวชนหรือผู้สนใจในเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน  ทั้ง  17  หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (320300)

                    (3)  โครงการสนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบัวเงิน

                                ตั้งจ่ายไว้ 15,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลบัวเงิน เป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานในการทำกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลบัวเงิน  ซึ่งเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์  วางแผนและบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการ  ณ  จุดเดียว  อีกทั้งยังดำเนินการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวางแผนและการกระจายอำนาจในพื้นที่ตำบลบัวเงิน ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ( 610400 )

                       (4)  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

                                ตั้งไว้  35,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง  อบรมให้ความรู้  ศึกษาดูงาน ส่งเสริมการเลี้ยง  เช่น เป็ด  ไก่  โค กระบือ ฯลฯ  โดยการส่งเสริมกิจกรรมให้มีการเลี้ยงอย่างเป็นระบบ  จัดหาเวชภัณฑ์ยา  วัคซีน ยารักษาโรค แร่ธาตุ  วิตามินป้องกันและรักษาโรค และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร(320300)

1.2 ค่าวัสดุ

1.2.1  วัสดุการเกษตร

ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น วัสดุเพาะชำ พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ กระถางต้นไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (331000)

 

 

.............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการเกษตร

 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  ตั้งจ่ายไว้  100,000  บาท

 1. 1.      งบดำเนินการ

1.1  ค่าใช้สอย 

1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งจ่ายไว้รวม  90,000 บาท  แยกเป็นดังนี้

        (1) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ แม่ของแผ่นดินปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น”

              ตั้งไว้  30,000 บาท เพื่อดำเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดินปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น” ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งสนองพระราชเสวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำ ตลอดจนร่วมกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่คนละ 1 ต้นเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และอยู่ในหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  (320300)

(2)   โครงการพระราชดำริ “ปลูกหญ้าแฝก”

ตั้งจ่ายไว้  10,000.00  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์  ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน  ป้องกันการพังทลายของดิน  รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน  รักษาระบบนิเวศน์ให้ป้องกันไฟป่าเผาไหม้ป่าชุมชน  และเป็นการดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีเป้าหมายปลูกหญ้าแฝกบริเวณแนวป่าชุมชน  ป่าสาธารณะหมู่บ้าน  คูหนองสาธารณะหมู่บ้าน  ในตำบลบัวเงิน  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (320300)

(3)   โครงการส่งเสริม ปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตั้งไว้ 50,000.00  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม ปรับปรุง  อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ปลูกต้นไม้สองข้างถนน สถานที่สำคัญและฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน วันต้นไม้แห่งชาติ การกำจัดขยะ ปฏิกูลมูลฝอย  การส่งเสริมการจัดทำขยะรีไซเคิล ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในการช่วยกันดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้คงสภาพของธรรมชาติอยู่อย่างยั่งยืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (320300)

 

2.งบเงินอุดหนุน

1.2    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1 )อุดหนุนประชาคมรักษ์ลุ่มน้ำพอง

                                ตั้งจ่ายไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้กลุ่มประชาคมรักษ์ลุ่มน้ำพอง เป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานในการทำกิจกรรมของกลุ่มในการดำเนินงานการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ ในการส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มเติม ปลูกป่าทดแทน รอบพื้นที่ตำบลและระหว่างตำบล   ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงาน และจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือของประชาชนจำนวน 3  ตำบล คือ  ตำบลบัวเงิน  ตำบลบัวเงิน ตำบลทรายมูล  ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ( 610400 )

 

 

 

 

 

……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

อำเภอน้ำพอง    จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  1,932,400  บาท แยกเป็น

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง ตั้งจ่ายไว้  1,932,400  บาท

 

 1. 1.      งบบุคลากร

1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1.1.1        เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น   960,500  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

(1)    หัวหน้าส่วนการคลัง  จำนวน 1 อัตรา จำนวน               เป็นเงิน  243,900  บาท

(2)    นักวิชาการเงิน จำนวน 3 อัตรา จำนวน                          เป็นเงิน  466,400  บาท

(3)    เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา จำนวน                      เป็นเงิน  140,500 บาท

(4)    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา                     เป็นเงิน  109,700 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (220100)

1.1.2           เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

       ตั้งจ่ายไว้  48,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ กพ. หรือพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป(2202200)

 

1.1.3        เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล

       ตั้งจ่ายไว้ 20,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (2202200)

1.1.4        ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายไว้  100,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (220400)

1.1.5        เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายไว้ 18,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.)   เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (2202500)

1.1.6           ค่าจ้างพนักงานจ้าง

      ตั้งไว้  64,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นพนักงานจ้างตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

     (1)พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน

64,100 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (220600)

1.1.7           เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  

       ตั้งจ่ายไว้ 25,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (2202700)

 

 1. 2.      งบดำเนินการ

2.1  ค่าตอบแทน 

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 

ตั้งจ่ายไว้ รวมทั้งสิ้น  319,600  บาท  เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็นดังนี้

 

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งจ่ายไว้  255,600 บาท เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (310100)

(2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน

ตั้งไว้   20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราค่าตอบแทนที่หนังสือสั่งการกำหนดไว้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (310700)

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งจ่ายไว้  10,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (310300)

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน

ตั้งจ่ายไว้  24,000  บาท   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน  หรือเช่าซื้อบ้าน  สำหรับผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (310400)

2.1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (310500)

2.1.6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งจ่ายไว้   30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (310600)

 

 

2.2   ค่าใช้สอย

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งจ่ายไว้ รวมทั้งสิ้น  280,000  บาท เพื่อเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  แยกเป็นดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน

ตั้งจ่ายไว้  30,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม สัมมนา ให้แก่ผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปอบรม สัมมนา ตั้งจ่ายเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (320300)

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปราชการ ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (320300)

(3) ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าเล่มปกหนังสือ หรือถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์

ตั้งจ่ายไว้  5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครรับวารสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (320300)

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

ตั้งจ่ายไว้  200,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อมูลรายละเอียดสำหรับการจัดเก็บภาษี รวมทั้งค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน มีระบบข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้แล้วทุกหน่วยงานภายในท้องถิ่นก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตั้งจ่ายเงินรายได้จำนวน 100,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  จำนวน 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (320300)

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนารายได้

ตั้งจ่ายไว้  25,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ความรู้และพัฒนารายได้ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชำระภาษี ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกประเภท ชักชวนและชี้แจงให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบัวเงินทั้ง 17 หมู่บ้าน พร้อมใจกันเสียภาษี ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลผู้ชำระภาษีเป็นรายแรก ฯลฯ ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (320300)

 

2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ชำรุด เสียหาย จากการใช้งานตามปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารคลัง (320400)

 

2.3  ค่าวัสดุ  รวม  55,000 บาท  แยกเป็นดังนี้

2.3.1 วัสดุสำนักงาน

ตั้งจ่ายไว้  35,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน   เช่น  ค่าขนส่ง    ค่าภาษี    ค่าติดตั้ง    เป็นต้น จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (330100)

2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งจ่ายไว้   15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่ง ของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000   บาท   รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (330200)

2.3.3 วัสดุงานเผยแพร่โฆษณา

ตั้งจ่ายไว้   5,000    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก  แก้ว  จานรองแก้ว  กระดาษชำระ  เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (330300)

 

2.4    หมวดสาธารณูปโภค 

2.4.4 ค่าไปรษณีย์

ตั้งจ่ายไว้  5,000     บาท     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

5            งบลงทุน

5.1        ค่าครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายไว้รวม  25,400 บาท แยกได้ดังนี้

ตั้งจ่ายไว้  25,400 บาท เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น แยกได้ดังนี้

(1)ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1)เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

        ตั้งจ่ายไว้  9,500  บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1  เครื่อง คุณสมบัติ

สามารถพิมพ์กระดาษ ขนาด A3 สามารถแฟกส์  ถ่ายเอกสาร แสกน  พีซี แฟกส์  การเชื่อมต่อที่ให้คุณสั่งพิมพ์โดยตรงจากรูป และ USB flash memory driver หรือมิเดียการ์ดพร้อม ระบบเน้ทเวิร์ดแบบไร้สายตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 สำนักงบประมาณ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (9411700)

                                (2) ตู้เก็บเอกสาร

                                         ตั้งจ่ายไว้  2,900 บาท  เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 2  ลิ้นชัก  จำนวน  1  ตู้ ขนาดกว้าง 47.00  ซม. ยาว  62.00  ซม.  สูง  71.50  ซม.  มีกุญแจล็อกทุกลิ้นชัก  มือจับแบบฝัง  สีเทา  ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 สำนักงบประมาณ     ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (9411700)

                     (3)ตู้เหล็กบานทึบ

ตั้งจ่ายไว้  8,000  บาท  เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ   จำนวน  2  หลัง  ราคาหลังละ  4,000 

บาท รายละเอียด  ขนาดกว้าง  118.70  ซม.  ยาว  40.80  ซม.  สูง  87.80  ซม.  สีเทาตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 สำนักงบประมาณ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (9411700)

 

 

 

(2)ครุภัณฑ์อื่น

(1)กล้องบันทึกภาพ

ตั้งจ่ายไว้  5,000 บาท   เพื่อจัดซื้อกล้องบันทึกภาพจำนวน  1  เครื่อง รายนละเอียด  เป็น

ระบบเซนเซอร์  CCD  ความละเอียด  14.1  ล้านพิกเซล  ซิปประมวลผล  DIGIC  4  ซูมออปติคอล  4  เท่า  ที่เลนส์มุทกว้าง  28 มม.  หน้าจอ  LCD  ขนาด  2.7  นิ้ว ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 สำนักงบประมาณ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (9411700)

……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

อำเภอน้ำพอง    จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน   ส่วนโยธา

แผนงานเคหะและชุมชน 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ รวม   6,293,200 บาท

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ตั้งจ่ายไว้   1,417,200  บาท

1. งบบุคลากร

1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

      (1)เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

         ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น  463,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

ดังนี้

(1)    หัวหน้าส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 216,300 บาท

(2)    นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน  247,900 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (220100)

                (2)เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

       ตั้งจ่ายไว้  2,400  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ กพ. หรือพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป(2202200)

                                           (3)เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล

      ตั้งจ่ายไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (2202200)

 

     (4)ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายไว้  217,100 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (220400)

     (5)เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมน (2202500)

      (6)ค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายไว้ 252,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานตามภารกิจ  ซึ่งเป็นพนักงานจ้างตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

(1)   ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 95,400 บาท

(2)   ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 84,600 บาท

(3)   ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จำนวน  1 อัตรา  เป็นเงิน  72,600  บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (220600)

(7)เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  

ตั้งจ่ายไว้ 61,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชม (2202700)

 

 

 

           2. งบดำเนินการ

  2.1ค่าตอบแทน 

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้จ่ายรวมทั้งสิ้น  225,500  บาท  แยกเป็นดังนี้

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งจ่ายไว้  195,500 บาท เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (310100)

(2)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (310300)

(3)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (310500)

(4)เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (310600)

 

 2.2ค่าใช้สอย

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้จ่ายรวม 55,000 บาท  แยกได้ดังนี้

(1) ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือถ่ายสิ่งพิมพ์/ถ่ายเอกสาร

ตั้งจ่ายไว้  5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครรับวารสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (320300)

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ          

ตั้งจ่ายไว้  30,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม สัมมนา ให้แก่ผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปอบรม สัมมนา ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (320300)

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปราชการ ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (320300)

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ชำรุด เสียหาย จากการใช้งานตามปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (320400)

2.2.4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ที่นอกเหนือจากบริการสาธารณูปโภค หรือค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบบหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างแสดงแบบและค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

 

2.3ค่าวัสดุ 

2.3.1 วัสดุสำนักงาน

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (330100)

2.3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น สีน้ำมัน พู่กัน ผ้าเขียนป้าย เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (331100)

 

2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เม้าส์  เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (331400)

 

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน  ตั้งจ่ายไว้  480,000  บาท

 1. 1.      งบดำเนินการ

1.1    ค่าวัสดุ

(1)    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งจ่ายไว้  80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น เพื่อใช้ในซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน (330200)

 

 1. 2.      งบเงินอุดหนุน

3.1  เงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไว้จ่ายรวมทั้งสิ้น  400,000 บาท

            (1) อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า

                      ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน  ตามแผนผังที่  อบต.  บัวเงิน กำหนดและการสำรวจจากการไฟฟ้าฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  (610300)

                (2) อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

                      ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน  ตามแผนผังที่  อบต.  บัวเงิน  กำหนดและการสำรวจจากการฟ้าฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (610300)

 

 

.....................................................

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ตั้งจ่ายไว้  4,396,000  บาท

 1. 1.      งบดำเนินการ

1.1  ค่าใช้สอย 

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้จ่ายรวมทั้งสิ้น   30,000  บาท  แยกเป็นดังนี้

                     (1). ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล น้ำมือโยก และประปาหมู่บ้าน

                                ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโยกมือ  บ่อน้ำบาดาล  ประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลที่ชำรุด  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการชำรุด เสียหาย ของระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เครื่องสูบน้ำโยกมือ บ่อบาดาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน  (320300)

1.2    ค่าวัสดุ

(1)    วัสดุก่อสร้าง

ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐ  เหล็กเส้น  ตะปู เป็นต้น เพื่อใช้ในซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน (330800)

            2 งบลงทุน

2.1    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้จ่ายรวมทั้งสิ้น  4,316,000 บาท  แยกเป็นดังนี้                     1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพี้ยฟาน  หมู่ที่ 1  

                         ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 1 ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมรวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่ 1  /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                2.โครงการขุดลอกสระน้ำหนองประปา  บ้านนาฝายเหนือ  หมู่ที่ 2

 ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระน้ำหนองประปา ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาฝายเหนือ  หมู่ที่ 2  ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 70  เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,700 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  2 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                 3.โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 3

ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 3  ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 2.00 x 2.00  เมตร จำนวน 1 หลัง เครื่องสูบน้ำขนาด 2 แรงม้า จำนวน  1 เครื่อง (พร้อมระบบสูบน้ำ) วางท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว  ความยาว 300 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่ 3  /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                 4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง  หมู่ที่  4

ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 4 เส้นบ้านหนองแวง – บ้านโคกเล้า ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลงดินถมจำนวน 1,000 ลบ.ม. ลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 600 ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางลิ้น ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร  จำนวน 7 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  4 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                 5.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกุงขี้ควง  หมู่ที่  5

ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงขี้ควง  หมู่ที่  5  ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร ลงดินถมจำนวน    1,000 ลบ.ม. ลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 410 ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางลิ้น ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร  จำนวน 3 จุด ใช้ท่อรวม 21 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่ 5  /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำจั่น  หมู่ที่ 6

ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง คสล. บ้านคำจั่น  หมู่ที่ 6 บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 1 เส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 -  หนองประปา ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขยายไหล่ทาง คสล. กว้างข้างละ 1 เมตร จำนวน 2 ข้าง ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังอัดแน่นข้างละ 0.30 - 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมรวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่ 6/2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงดง  หมู่ที่  7

ตั้งจ่ายไว้ 98,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงดง  หมู่ที่  7 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เส้นที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางลิ้น ชั้น 3 จำนวน 5 ท่อน เส้นที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  7 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                 8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคำบอน หมู่ที่ 8

ตั้งจ่ายไว้ 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำบอน  หมู่ที่ 8  ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 56  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  8 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                 9.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่ 9

ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่ 9  ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินถมจำนวน 1,000 ลบ.ม. ลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 500 ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางลิ้น ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร  จำนวน 7 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่ 9  /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                      10.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 10

ตั้งจ่ายไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ภายในหมู่บ้าน         บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 10  ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 x 6.00   เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่ 10  /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

               11.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11

 ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11  ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 145  เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร หล่อฝาปิดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.12 เมตร  แบบยกเปิดได้  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  11 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

               12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเล้า  หมู่ที่ 12

ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกเล้า  หมู่ที่ 12 เส้นบ้านโคกเล้า – บ้านโนนแดง ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมรวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  12 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

               13.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่ 13

ตั้งจ่ายไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ภายในหมู่บ้าน         บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 x 6.00   เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  13 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                14.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านเพี้ยฟาน  หมู่ที่ 14

 ตั้งจ่ายไว้ 200,0 00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านเพี้ยฟาน  หมู่ที่ 14 เส้นจากบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 – ลำห้วย ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 145  เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร หล่อฝาปิดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.12 เมตร  แบบยกเปิดได้  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  14 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                      15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำจั่น  หมุ่ที่ 15

ตั้งจ่ายไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รอบหมู่บ้าน      บ้านคำจั่น  หมุ่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมรวมไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  15 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                     16.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำจั่น  หมู่ที่ 16

ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำจั่น  หมู่ที่ 16  ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินถมจำนวน 1,000 ลบ.ม. ลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 500 ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางลิ้น ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร  จำนวน 7 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  16 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

               17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 17  

ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รอบหมู่บ้าน      บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 17  ตำบลบัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมรวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  17 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

                     18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า อบต.

ตั้งจ่ายไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า อบต.บัวเงิน ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมรวมไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บัวเงินที่  18 /2555  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

        19.โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อาคารและสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น รั้ว สนาม เป็นต้น ที่ชำรุด เสียหาย ให้สามารถใช้งานดีตามปกติ ซึ่งเป็นการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน  เลขที่ 19 / /2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน (421000)

          20.โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน84 พรรษา

                                            ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน ที่ด้อยโอกาส ยากไร้หรือยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่งคง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านด้วยกันเอง เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนม์พรรษาครบรอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เลขที่ 20 / 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน (421000)

            21. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล

                                     ตั้งจ่ายไว้  900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหมู่ที่ 1 – หมู่ที่  17  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ยประมาณ  3.00  -  6.00  เมตร  ลงลูกรังขุดพร้อมเกลี่ยจำนวน 7,730  ลบ.เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เลขที่  21 / 2554   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  250,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  650,000 บาท สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพื้นฐาน (421000)

 

 

 

 

 

..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

อำเภอน้ำพอง    จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมไว้  7,944,700  บาท  แยกเป็น

 

แผนงานการศึกษา 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาตั้งจ่ายไว้ 1,589,550  บาท

 1. 1.       งบบุคลากร

1.1    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

                    1.1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

                         ตั้งจ่ายไว้รวม   405,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

(1)    หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 157,900 บาท

(2) นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา จำนวน  เป็นเงิน 158,200 บาท

(4)   เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 89,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (220100)

 

1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล

(1) เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

                         ตั้งจ่ายไว้  8,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ กพ. หรือพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป(2202200)

(5)   เงินเพิ่มต่างการครองชีพชั่วคราว

 ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (2202200)

 

1.1.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตั้งไว้  245,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นพนักงานจ้างตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 173,000 บาท ตั้งเพิ่มจากส่วนเกินที่รัฐบาลสนับสนุนไม่เพียงพอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (220600)

(2)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  1 อัตรา เป็นเงิน 72,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (220600)

 

 1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  

ตั้งไว้ 272,750 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (2202700)

 

2. งบดำเนินการ

2.1 ค่าตอบแทน 

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้จ่ายรวม 380,000 บาท  แยกเป็นดังนี้

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งจ่ายไว้  380,000  บาท เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (310100)

 

 

 

 

 

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (310300)

 

2.1.3  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (310500)

 

2.1.4  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (310600)

 

2.2  ค่าใช้สอย 

2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้  250,000 บาท

 (1) ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือถ่ายสิ่งพิมพ์/ถ่ายเอกสาร

ตั้งจ่ายไว้  5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครรับวารสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (320100)

 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

       ตั้งจ่ายไว้  20,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม สัมมนา ให้แก่ผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปอบรม สัมมนา ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (320100)

 

                  2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้จ่ายรวมทั้งสิ้น 174,200 บาท  แยกได้ดังนี้

 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไปราชการ ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (320300)

 

                (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 154,200 บาท แยกได้ดังนี้

1. ค่าพาหนะรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งจ่ายไว้  72,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถรับบริการในการรับส่งเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ห่างไกล และครอบครัวด้อยโอกาส เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และความปลอดภัยของเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็นดังนี้         

บ้านโนนแดง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 3,000 บาทต่อ 1 เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  36,000 บาท

บ้านหนองกุงขี้ควง  จำนวน 1 คัน ๆ ละ 3,000 บาทต่อ 1 เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  36,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (320300)

 

            2 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ตั้งจ่ายไว้  57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาข้าราชการครู หรือครูผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2555 ซึ่งแนวทางประมาณการรายรับ และจัดทำงบประมาณรายจ่าย ดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่  จำนวน 3 คนๆ ละ 3,000 บาท             เป็นเงิน  9,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน  จำนวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน  6,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพี้ยฟาน  จำนวน 4 คนๆ ละ 3,000 บาท               เป็นเงิน 12,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง  จำนวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท              เป็นเงิน  6,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหนือ  จำนวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท       เป็นเงิน  6,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง จำนวน 4 คนๆ ละ 3,000 บาท     เป็นเงิน 12,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำจั่น  จำนวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท                    เป็นเงิน  6,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (320300)

 

 

 

 

 

 

 1. 3.      ค่าไฟฟ้า

ตั้งจ่ายไว้  8,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  7 ศูนย์  รวมถึงบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารอื่นที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล แยกได้ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่  จำนวน 12 เดือน                     เป็นเงิน  1,200 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน  จำนวน 12   เดือน                      เป็นเงิน  1,200 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพี้ยฟาน  จำนวน 12 เดือน                      เป็นเงิน  1,200 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง  จำนวน 12 เดือน                     เป็นเงิน  1,200 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหนือ  จำนวน 12 เดือน               เป็นเงิน  1,200 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง จำนวน 12 เดือน            เป็นเงิน  1,200 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำจั่น  จำนวน 12 เดือน                           เป็นเงิน  1,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา(320300)

 

4.  ค่าน้ำประปา

ตั้งจ่ายไว้  16,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา  สำหรับอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  7 ศูนย์  รวมถึงบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารอื่นที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่  จำนวน 12 เดือน                     เป็นเงิน  2,400 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน  จำนวน 12   เดือน                      เป็นเงิน  2,400 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพี้ยฟาน  จำนวน 12 เดือน                      เป็นเงิน  2,400 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง  จำนวน 12 เดือน                     เป็นเงิน  2,400 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหนือ  จำนวน 12 เดือน               เป็นเงิน  2,400 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง จำนวน 12 เดือน            เป็นเงิน  2,400 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำจั่น  จำนวน 12 เดือน                           เป็นเงิน  2,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา(320300)

 

2.2.3  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ชำรุด เสียหาย จากการใช้งานตามปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (320400)

 

 

 

 

 

 

2.3  ค่าวัสดุ   ตั้งจ่ายไว้  25,000  บาท

2.3.1 วัสดุสำนักงาน

ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (330100)

 

2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เม้าส์  เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (331400)

 

 

 

 

 

……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งจ่ายไว้  5,709,450  บาท

 1. 1.       งบดำเนินการ

1.1ค่าใช้สอย

1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 650,000  บาท  แยกได้ดังนี้

(1) โครงการนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนิเทศงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การตรวจเยี่ยม รับทราบสภาพปัญหา  หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตรวจติดตามงานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  7 แห่ง  เพื่อให้การบริการ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามที่กรมฯกำหนด และตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งโครงการนิเทศงานเป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการทุกปีๆละ 2 ครั้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา  (320300)

 

(2) โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การพัฒนางานศูนย์ฯ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงินได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2553  ซึ่งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  7  แห่ง จะเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการอบรม ให้ความรู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา  (320300)

 

(3) โครงการบัณฑิตน้อย

ตั้งจ่ายไว้  15,000 บาท  เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม บัณฑิตน้อย ซึ่งในแต่ละปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กที่จบออกจำนวนมาก จึงจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กที่จบออกและผู้ปกครองเด็กและจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กต้องการที่จะศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป ซึ่งโครงการบัณฑิตน้อยเป็นโครงการต่อเนื่อง  ดำเนินการทุกปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา  (320300)

 

(4) ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งจะเป็นลักษณะการอบรมให้ความรู้  โดยในแต่ละปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการรับเด็กเข้ามาอบรมเลี้ยงดู  เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่ต้องมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกฎ ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกัน ที่เป็นไปตามข้อบัญญัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2553  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา  (320300)

 

(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งจ่ายไว้รวม   1,748,000  บาท  แยกได้ดังนี้

1. โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งจ่ายรวมไว้  15,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม วันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วันแม่แห่งชาติเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย เพื่อยกย่องเชิดชูพระคุณแม่  ทุกภาคส่วน ร่วมถึงสถานศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งเป็นสถานศึกษา มีเด็กเข้ารับการอบรมเลี้ยงดู เสริมสร้างประสบการณ์ จำนวน 285  คน จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อ ยกย่องเชิดชูแม่ ส่งเสริม และมุ่งปลูกฝังเด็ก โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทุกปี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่                        เป็นเงิน  6,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง              เป็นเงิน  9,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา  (320300)

 

2.  โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่

ตั้งจ่ายไว้  182,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่  รวมเด็กเล็ก จำนวน 50 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

3. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน

ตั้งจ่ายไว้  127,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน รวมเด็กเล็ก จำนวน 35 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

4. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง

ตั้งจ่ายไว้  127,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง รวมเด็กเล็ก จำนวน 35 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

5. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพี้ยฟาน

ตั้งจ่ายไว้  182,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพี้ยฟาน รวมเด็กเล็ก จำนวน 50 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

6. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง

ตั้งจ่ายไว้  163,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง รวมเด็กเล็ก จำนวน 45 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

7. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำจั่น

ตั้งจ่ายไว้  127,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำจั่น รวมเด็กเล็ก จำนวน 35 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

8. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหนือ

ตั้งจ่ายไว้  120,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหนือ รวมเด็กเล็ก จำนวน 33 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

9. โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่

                ตั้งจ่ายไว้  98,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่ รวมเด็กเล็ก จำนวน 50 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้ไม่มีกำหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 ของสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

 

 

10. โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน

                ตั้งจ่ายไว้  68,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน รวมเด็กเล็ก จำนวน 35 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้ไม่มีกำหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 ของสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

11. โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง

ตั้งจ่ายไว้  68,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง รวมเด็กเล็ก จำนวน 35 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้ไม่มีกำหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 ของสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

12.  โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพี้ยฟาน

ตั้งจ่ายไว้  98,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพี้ยฟาน รวมเด็กเล็ก จำนวน 50 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้ไม่มีกำหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 ของสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (20300)

 

13.  โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง

ตั้งจ่ายไว้  88,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง รวมเด็กเล็ก จำนวน 45 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ซึ่งเป็นรายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้ไม่มีกำหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 ของสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

14.  โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำจั่น

ตั้งจ่ายไว้  68,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำจั่น รวมเด็กเล็ก จำนวน 35 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้ไม่มีกำหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 ของสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

15.  โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหนือ

ตั้งจ่ายไว้  64,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหนือ รวมเด็กเล็ก จำนวน 33 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ซึ่งเป็นรายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 ของสำนัก งบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

16. โครงการส่งเสริมสุขอนามัยเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งจ่ายไว้  56,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดหาสิ่งของ เครื่องนอนเด็กสำหรับเด็กเล็ก ประกอบด้วยที่นอนผ้า หมอนผ้า เป็นต้น แยกได้ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่                                     เป็นเงิน  10,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน                                        เป็นเงิน    7,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพี้ยฟาน                                      เป็นเงิน  10,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง                                     เป็นเงิน    7,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหนือ                               เป็นเงิน    6,600 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง                           เป็นเงิน    9,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำจั่น                                           เป็นเงิน    7,000 บาท

 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

17. วัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งจ่ายไว้  56,600  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของ เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างจาน ไม้กวาดพื้น เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เพื่อมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกได้ ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่                                     เป็นเงิน  10,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน                                        เป็นเงิน    7,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพี้ยฟาน                                      เป็นเงิน  10,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง                                     เป็นเงิน    7,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหนือ                               เป็นเงิน    6,600 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง                           เป็นเงิน    9,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำจั่น                                           เป็นเงิน    7,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานดารศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน  (320300)

18. โครงการจัดหายาสามัญประจำบ้าน

ตั้งจ่ายไว้  7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำโครงการจัดหายาสามัญประจำบ้าน โดยการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน ประกอบด้วย ยาแดง ผ้าปิดแผน ยาทิงเจอร์ แอลกอร์ฮอล์ เป็นต้น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 ศูนย์ แยกได้ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่                                     เป็นเงิน  1,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน                                        เป็นเงิน 1,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพี้ยฟาน                                      เป็นเงิน  1,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง                                     เป็นเงิน 1,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหนือ                               เป็นเงิน  1,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงขี้ควง                           เป็นเงิน  1,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำจั่น                                           เป็นเงิน  1,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

 

 

(6) โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเปรมติณสูลานนท์

ตั้งจ่ายไว้  28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเปรมติณสูลานนท์ รวมเด็กเล็ก จำนวน 14 คน จัดสรรให้จำนวน 280 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) วันละ 100 บาท  ตั้งตามราคาท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (320300)

 

2  ค่าวัสดุ  ตั้งจ่ายรวมไว้   1,576,200     บาท แยกเป็นดังนี้

                (1) โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาค่ายเปรมติณสูลานนท์

                ตั้งจ่ายไว้  25,550 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเปรมติณสูลานนท์ รวมเด็กเล็ก จำนวน 14 คน จัดสรรให้จำนวน 260 วัน(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ซึ่งเป็นรายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งตามราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 ของสำนักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (330400)

 

                (2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.

ตั้งจ่ายไว้ 1,550,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน)ชนิดรสจืด ขนาด  200 ซีซี สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน จำนวน 9 โรงเรียน รวม 852 คน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านโคกใหญ่                                  จำนวน   171  คน

2. โรงเรียนบ้านหนองแวง                                จำนวน     51  คน

3. โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์              จำนวน   180  คน

4. โรงเรียนบ้านดงเย็น                                       จำนวน     66  คน

5. โรงเรียนบ้านโนนแดง                                  จำนวน     64  คน

6. โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง                        จำนวน     67  คน

7. โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ                            จำนวน     38  คน

8.  โรงเรียนบ้านคำบอน                                    จำนวน    107  คน

9. โรงเรียนบ้านคำจั่นฯ                                      จำนวน     94  คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (330400)

 

 

งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียน

ตั้งจ่ายไว้ 2,215,200 บาท เพื่อจ่ายกองทุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน สำหรับโรงเรียนที่มีจำนวนเด็กอนุบาล – ป.6 ตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป จัดสรร 85 % อัตราคนละ 13 บาท โรงเรียนที่มีจำนวนเด็กอนุบาล – ป.6 ไม่เกิน 120 คน จัดสรร 100% อัตราคนละ 13 บาท จำนวน 9 โรงเรียน รวม 884 คน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านโคกใหญ่                                  จำนวน   171  คน

2. โรงเรียนบ้านหนองแวง                                จำนวน     51  คน

3. โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์              จำนวน   180  คน

4. โรงเรียนบ้านดงเย็น                                       จำนวน     66  คน

5. โรงเรียนบ้านโนนแดง                                  จำนวน     64  คน

6. โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง                        จำนวน     67  คน

7. โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ                            จำนวน     38  คน

8.  โรงเรียนบ้านคำบอน                                    จำนวน    107  คน

9. โรงเรียนบ้านคำจั่นฯ                                      จำนวน     94  คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (610200)

 

(2) อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับนักเรียน

ตั้งจ่ายไว้  100,000 บาท   เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับนักเรียน  ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน  จำนวน  9  โรงเรียน  นำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประชาชนมีความพึงพอใจ และเพื่อความมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐที่มีความชำนาญมาช่วยดำเนินการ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (610200)

 

(3) โครงการสนับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนนอกเขตบริการ

ตั้งจ่ายไว้  5,000 บาท  เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนเพี้ยฟาน-โนนสวรรค์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง เป็นค่าสนับสนุนค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนนอกเขตบริการเพื่ออุดหนุนเป็นค่าพาหนะรับส่งนักเรียนนอกเขตบริการให้กับโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์    เพื่อให้เด็กผู้ด้อยโอกาสที่อยู่นอกเขตที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในโรงเรียนดีประจำตำบลโดยการส่งเสริมนักเรียนผู้ด้อยโอกาสได้เข้าศึกษาเล่าเรียนต่อและเพื่อสนองนโยบายขอรัฐบาลในด้านโรงเรียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (610200)

 

 

 

........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 

 

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  ตั้งไว้  20,000  บาท

งบดำเนินการ

1. ค่าใช้สอย

1.1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 10,000  บาท  แยกได้ดังนี้

 

1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนสื่อการ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบัวเงินเป็นศูนย์เรียนรู้แบบบูรณาการในด้านการศึกษานอกระบบ  มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและศูนย์เรียนรู้  การบริการด้านอื่น ๆ   เป็นศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ฝึกอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  การบริการความรู้  การศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้  การจัดกิจกรรม  การฝึกอบรม  ให้กับเด็กและเยาวชน  ประชาชน  ในด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอาชีพ  การเกษตร  การสาธารณสุขแพทย์แผนไทย  การกีฬา  การเมืองการปกครองท้องถิ่น  อีกทั้งยังเป็นแหล่งค้นคว้าทางด้านวิชาการสำหรับนักเรียน  การบริการ  Internet  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมละนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (320300)

 

งบเงินอุดหนุน

1. อุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท

(1)  โครงการจัดหาพัฒนาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท   เพื่ออุดหนุนให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย อำเภอน้ำพอง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประจำศูนย์ฯ  ไว้บริการนักศึกษา  กศน. สำหรับการส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า พัฒนาสื่อการเรียนการสอนประจำศูนย์ฯ  ส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง(การศึกษาตามอัธยาศัย)  อันนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  และสังคมของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในชุมชน  ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับบริการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  ให้ครูสอนมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา  และให้นักศึกษาสามารถใช้สื่อด้านคอมพิวเตอร์ในการศึกษาเป็นผู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ  กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น  ประชาชน  แต่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เอง    มีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐที่มีความชำนาญมาช่วยดำเนินการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (610200)

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

งานกีฬาและนันทนาการตั้งจ่ายไว้  90,000  บาท

 1. 1.      งบดำเนินการ

1.1  ค่าใช้สอย  รวม 90,000  บาท  แยกเป็นดังนี้

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น  90,000  บาท  แยกได้ดังนี้

                (1)  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2555

ตั้งไว้ 20,000  บาท  เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ารางวัลสำหรับนักกีฬา เป็นต้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงินได้เชิญองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาสัมพันธ์งานองค์การบริการส่วนตำบลบัวเงิน และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้านให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรรม ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาฯ จะดำเนินการต่อเนื่อง ทุกปี ในช่วงฤดูหนาว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ (320300)

 

                (2) งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

ตั้งจ่ายไว้  70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปี พ.ศ. 2555  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี เป็นการแสดงให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ และเป็นการเผยแพร่ปฏิญาณสากล ว่าด้วยสิทธิของเด็ก โดยมีกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก จัดนิทรรศการให้เด็กได้ศึกษา เรียนรู้ ทางด้านวิชาการและการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ (320300)

 

 

....................................................................

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งจ่ายไว้  535,700  บาท

1. งบดำเนินการ

1.1  ค่าใช้สอย 

1.1.1           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้

รวมทั้งสิ้น 125,700  บาท  แยกได้ดังนี้

(1)    โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีทำบุญถวายเทียนพรรษา  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบัวเงินมีส่วนร่วมในกิจกรรม  และได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ  เช่น  การทำบุญตักบาตร  ถวายผ้าอาบน้ำฝน  ถวายจตุปัจจัย  ถวายเทียนพรรษา  งดเว้นอบายมุข ฯลฯ เพื่อส่งเสริม  ศาสนา  วัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปและพัฒนาสู่ชุมชนที่เข็มแข็งอย่างยั่งยืน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ปรากฏในแผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (320300)

 

(2)    โครงการส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ตั้งจ่ายไว้  15,000 บาท  เพื่อจ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี  ส่งเสริมจริยธรรมเยาวชนตำบลบัวเงิน  เพื่อปลุกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดคุณธรรม นำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังทัศนคตินิยม  และการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อเสริมสร้างวินัยเยาวชนจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนที่มีปัญหา มีพฤติกรรมเสี่ยง ขาดระเบียบวินัย   คุณธรรม จริยธรรมได้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิต้านทานให้เข้มแข็งประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี มีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกชนิดและสามารถเรียนรู้อยู่ในโรงเรียน สังคมได้อย่างมีความสุข  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (320300)

 

(3)    โครงการทำบุญวันพระสืบสานวิถีไทย

ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการทำบุญวันพระสืบสานวิถีไทย  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทะนุบำรุงศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาประจำชาติ โดยการส่งเสริมการให้มีการทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  วันพระ โดยจะมีการหมุนเวียนการดำเนินกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมทำบุญวันพระอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวัดกับวัดภายในพื้นที่ตำบลบัวเงินทั้ง 12  แห่ง  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (320300)

 

(4)    โครงการส่งเสริมที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

ตั้งไว้  65,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับประจำหมู่บ้าน  และสถานที่ราชการ  จำนวนวันละ  18  ฉบับ ๆ  ละ  10  บาท  (365  วัน)  ตามโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน หรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมละนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (320300)

งบเงินอุดหนุน

                ตั้งจ่ายไว้รวม  410,000  บาท  แยกได้ดังนี้

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท  ดังนี้

(1)    โครงการออกร้านกาชาดในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดขอนแก่น

ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายสนับสนุนโครงการออกร้านกาชาดในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดขอนแก่น  ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการนำไปใช้ในกิจการช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สาธารณกุศล ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาส และกิจการอันเป็นกุศล ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ยาเสพติด ซึ่งกิจกรรม / โครงการดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (610200)

 

2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  ตั้งจ่ายไว้รวม 390,000 บาท แยกเป็นดังนี้

(1)โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ตั้งจ่ายไว้  60,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนในระดับต่าง ๆ มีความมั่งคงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจรวมทั้งระบบบริหารจัดการของชุมชนที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมให้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีระบบการคิดสร้างสรรค์สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง  มีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนตำบลบัวเงินได้มีโอกาส ศึกษาค้นคว้า และเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานของการดำเนินชีวิตและครองตนภายใต้ระบบความเชื่อในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาน  รวมถึงบูรณการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนา แก้ไขปัญหาของชุมชน โดยใช้มติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนในชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (610200)

 

       (2)สนับสนุนการดำเนินการด้านศาสนา

ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการสงฆ์ตำบลบัวเงินหรือหมู่บ้านตำบลบัวเงิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทางศาสนาของคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการสงฆ์ตำบลบัวเงิน  เช่นประเพณีในเทศกาลเข้าพรรษากิจกรรมดังกล่าวอยู่ในอำนาจ  หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น  ประชาชน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เอง  จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรประชาชนที่มีความชำนาญมาช่วยในการดำเนินการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (610200)

 

       (3)สนับสนุนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบลบัวเงิน

ตั้งจ่ายไว้  300,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินภารกิจของสภาวัฒนธรรมตำบลบัวเงิน  ให้แก่  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบัวเงิน  เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานวัฒนธรรม  ศิลปะประเพณีของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในท้องถิ่น  ทุกระดับเพื่อดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  และยั่งยืนสืบต่อไป  โดยมีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  ด้านอาหารและ โภชนาการ  ด้านการศาสนาประเพณีและพิธีกรรม  ด้านการเกษตรและการทำมาหากิน  ด้านภาษาและวรรณกรรม  ด้านหัตถกรรม  ด้านศิลปะและการแสดงดนตรี  ด้านธุรกิจและบริการชุมชน  ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ด้านการกีฬาละการละเล่นพื้นบ้าน  ด้านการจัดกระบวนการความรู้  ด้านกิจการเยาวชน  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในอำนาจ  หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น  ประชาชน  แต่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เอง  จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรในชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาช่วยในการดำเนินการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (610200)

 

 

 

..................................................

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

อำเภอน้ำพอง    จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายงบกลาง

 

รายจ่ายงบกลาง  ตั้งไว้ทั้งสิ้น   3,294,100บาท   แยกเป็น

 

1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

      ตั้งจ่ายไว้   316,100 บาท  เพื่อจ่ายเบี้ยประกันสังคม ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานจ้าง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้ลูกจ้างออกเงินสมทบเข้ากองทุน ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 24 ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 158,584 บาท  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  ปรากฏในแผนงานงบกลาง(110300) 

 

2. เบี้ยยังชีพคนชรา

ตั้งจ่ายไว้ 1,152,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบล คนละ 500 บาท ต่อ 1 เดือน จำนวน 192 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (110700)

 

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ

ตั้งจ่ายไว้  240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  สำหรับผู้พิการ ที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  คนละ 500 บาท ต่อ 1 เดือน จำนวน 40  คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานงบกลาง (110800)

 

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

ตั้งจ่ายไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  สำหรับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  คนละ 500 บาท ต่อ 1 เดือน จำนวน 20 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานงบกลาง (110900)

 

5. เงินสำรองจ่าย

              ตั้งจ่ายไว้   600,000   เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณี   ฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน หรือเกิดภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อันเกิดจากภัยธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน เช่น น้ำท่วมไร่-นา พายุพัดบ้านพังเสียหาย น้ำท่วมถนนขาด สภาวะอากาศหนาวเย็น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  จำนวน  500,000  บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (111000)

 

6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งจ่ายไว้รวม  686,000  บาท แยกดังนี้

    6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.)

    ตั้งจ่ายไว้   146,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสุขภาพตำบล  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินงานและบริหารการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข  เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริมให้กลุ่มที่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  เช่น  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง  อย่างน้อยตามชุดประสิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (111100)

 

6.2. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาโทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                       ตั้งจ่ายไว้  300,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล จัดทำความร่วมมือทางวิชาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ตามหลักสูตรต่างๆที่ทางท้องถิ่นได้กำหนด และในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในหลักสูตรที่ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่นรับรอง ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 ทุนๆละ 60,000.00  บาท  ตลอดปีการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานงบกลาง (111100)

 

6.2 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายไว้  200,000    บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำความร่วมมือทางวิชาการ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จำนวน  5  ทุน ๆ ละ 33,000.00  บาท  เพื่อการศึกษา หรือพัฒนาความรู้ในระดับปริญญาตรี  ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในแผนงานงบกลาง (111100)

 

6.3 เงินทุนการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ตั้งไว้ 40,0000 เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย  สำหรับผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ให้แก่ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน   1  คนๆ ละ  40,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ด้านการศึกษา  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (111100)

 

7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ตั้งจ่ายไว้  180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ  บำนาญ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2500  และแก้ไข  เพิ่มเติม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (120100)

 

 

 

 

………………………………………..